નોંધ :- વલસાડ વર્તુળ કચેરી અને ભરૂચ TR ના ઉમેદવારો એ પોલ ટેસ્ટ નંબર નીચે જણાવેલ મુજબ લખવો.
ઉદાહરણ:- પોલ ટેસ્ટ નંબર જો VLC/NVS-999 હોય તો VLCNVS-999 લખવું
વધુવિગત માટે 0261-2506189 નંબર પર સંપર્ક કરવો.

Download Call Letter

Pole Test No